Školní poradenské pracoviště

 

Základní škola a Mateřská škola, Dětenice, okres Jičín poskytuje dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, s účinností k 1. 9. 2016, od školního roku 2017/2018 poradenské služby, jejichž cílem je podpora žáků, zákonných zástupců a pedagogů školy.


Škola zabezpečuje poskytování poradenských služeb výchovného poradce, školního metodika prevence, školního speciálního pedagoga, který spolupracuje zejména s třídními učiteli, učiteli výchov a s dalšími pedagogickými pracovníky školy.


Náplň školního poradenského pracoviště zajišťuje Mgr. Iveta Vališková v těchto oblastech:
 

Konzultační hodiny každý pátek od 8:00 do 11:00 h

 

(případně jindy podle potřeby na základě osobní domluvy)

Konzultační, poradenské a intervenční činnosti ve škole:

 

 • Krizová intervence
 • Řešení školní neúspěšnosti
 • Techniky učení
 • Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele, sociální klima třídy, školy
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky
 • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
 • Spolupráce při zápisu do 1. ročníku
 • Řešení specifických poruch učení
 • Diagnostika a řešení při výchovných problémech žáků.
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
 • Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.
 • Podpora žáků s výukovými obtížemi
 • Konzultace a podpora při sestavování, plnění a hodnocení PLPP a IVP
 • Reedukace specifických poruch učení
 • Péče o nadané žáky
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 • Metodická podpora pro pedagogy