Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

 

1. Oficiální název

Obec Dětenice

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Dětenice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

 

Obec:

  • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
  • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
  • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
  • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech
  • Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 

3. Organizační struktura

Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty Obce Dětenice:
Ing. Radomír Vališka


Zastupitelstvo:

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2018:


Seznam zastupitelů:

• Radomír Vališka - nezávislý
• Vlastimil Antoš - nezávislý
• Vladislav Valenta - nezávislý
• Oldřich Čapoun - nezávislý
• Tomáš Martínek - nezávislý

• Jitka Bobková - nezávislá
• Eva Siřínková - nezávislá
• Petr Jindrák - nezávislý
• Iveta Valíčková - nezávislá

 

Seznam zřizovaných organizací:

Základní škola a Mateřská škola Dětenice, okres Jičín
Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Dětenice
Místní knihovna v Dětenicích

Pošta Partner

4. Kontaktní spojení

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Dětenice
Dětenice 141
507 24 Dětenice


4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Dětenice
Dětenice 141
507 24 Dětenice

 

4.3 Úřední hodiny

 

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: +420 493 596 360, +420 493 596 007
mobilní telefon: +420 725 081 036


4.5 Čísla faxu

Obec nemá fax.


4.6 Adresa internetové stránky

www.obecdetenice.cz


4.7 Adresa e-podatelny

Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

 

  • zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny detenice@iol.cz
  • osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

 

Všeobecná pravidla elektronického podání:

1. Podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je písemný právní úkon platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že podání podává orgán veřejné moci, a to z důvodů vylučujících jinak závazné užití informačního systému datových schránek, je povinnen podání opatřit výlučně zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb („uznávaný elektronický podpis").


2. Pokud je podání učiněno prostřednictvím informačního systému datových schránek a je učiněno fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby, členem statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jednající za právnickou osobu, pro niž byla datová schránka zřízena, nebo jimi pověřenou osobou, má podání stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob, tedy podpis příslušné osoby je nahrazen autentizací provedenou uvedeným informačním systémem (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).


3. Pokud by ministerstvu bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil, tedy aby k podání připojil svůj elektronický podpis.

 

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

1. Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:


*.doc nebo *.docx (dokument Microsoft World 97 a vyšší)
*.xls nebo *.xlsx (dokument Microsoft Excel 97 a vyšší)
*.ppt nebo *.pptx (dokument Microsoft Powerpoint 97 a vyšší)
*.odt (dokument OpenOffice Writer)
*.ods (dokument OpenOffice Calc)
*.odp (dokument OpenOffice Impress)
*.rtf (textový standard RTF-DCA)
*.txt (prostý text)
*.pdf (dokument Adobe Acrobat)
*.zip nebo *.rar (komprimovaný dokument)
*.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif (grafický formát)

 

2. Maximální velikost datové zprávy:

Podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. je maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky 10 MB.


3. Kontrola datové zprávy:
Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky; na základě § 7 vyhlášky č. 194/20098 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

 

Potvrzení o přijetí a doručení elektronického podání:

Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy, pokud je orgán veřejné moci schopen z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je:

a) uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance orgánu veřejné moci nebo uznávaná elektronická značka orgánu veřejné moci,

b) datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena, a

c) charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.

 

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

Pokud byl u datové zprávy zjištěn škodlivý software, není tato zpráva zpracovávána. Je-li možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.


4.8 Další elektronické adresy

obec nemá další e-mailové adresy


4.9 ID datové schránky

6gcbqag


5. Případné platby lze poukázat

Obec dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtů. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.

 Bezhotovostní platby (poplatky, nájmy, pronájem hrobového místa)
•Číslo účtu: 1163237349/0800
•bankovní spojení: ČS a.s, pobočka Libáň


Bezhotovostní platby - hospodářská činnost (vodné, stočné, doprava, prodejna Brodek, krátkodobé nájmy)
•Číslo účtu: 1162282359/0800
•bankovní spojení: ČS a.s, pobočka Libáň


Platby v hotovosti:
Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech.

 

6. IČ

00271471

 

7. DIČ

CZ00271471

 

8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

Vyhlášky a předpisy

Poplatky:

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce

•poplatky ze psů
•poplatky ze vstupného
•poplatek za užívání veřejného prostranství

•poplatek z ubytovací kapacity
 

8.2 Rozpočet

Informace jsou uvedeny v sekci - úřední deska

 

9. Žádosti o informace

Lhůty:

•Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
•Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
•Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3,písm.b)-3dny
•Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
•Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
•Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
•Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
•Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4) - 15 dnů
•Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny:
•Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
•Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002
•Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 
10. Příjem žádostí a dalších podání

Kdo může o informaci požádat:

- je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

 

Kdo informaci poskytne
•kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy informaci neposkytne
•je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
•jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
•pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
•jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
•pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

Jak se o informaci žádá
•ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
•písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Co musí písemná žádost obsahovat
•musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
•neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

Jaký bude postup povinného orgánu
•je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
•pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů
•pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

Co když orgán žádosti nevyhoví
•pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
•jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel

•proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá
•odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

 

Kdo o odvolání rozhodne
•o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
•ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
•proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

 

11. Opravné prostředky

 

12. Formuláře

Informace jsou uvedeny v sekci - dokumenty (formuláře)

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

 

14. Předpisy

 

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž úřad obce ve věci poskytování informací
rozhoduje:


•zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací),
•zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (procesní předpis podle nehož postupuje povinný subjekt při rozhodování v případě odmítnutí žádosti o p oskytnutí informace a to i jen zčásti).
•zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně nekterých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuj používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinnotí stanovených tímto zákonem.
•zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
•zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
•zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jinných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.
•Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
•Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
•Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
•Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
•Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu
•Platné obecně závazné vyhlašky a usnesení zastupitelstva obce
Sazebník úhrad za poskytování informací
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

 

14.2 Vydané právní předpisy

Soubor směrnic - Informace jsou uvedeny v sekci - dokumenty


15. Úhrady za poskytování informací

bezplatně

CzechPoint dle sazebníku

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací


15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací


16. Licenční smlouvy

 

16.1 Vzor licenčních smluv


16.2 Výhradní licence

V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.