Informace dle zákona č. §106/99Sb

Informace dle zákona č. §106/99Sb


Oficiální název:  Obec Dětenice
 

Důvod a způsob založení:
Obec Dětenice byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.
 

Organizační struktura:

Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty Obce Dětenice:
Ing. Radomír Vališka
 

Zastupitelstvo:
Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2018:
 

Seznam zastupitelů:

• Radomír Vališka - nezávislý
• Vlastimil Antoš - nezávislý
• Vladislav Valenta - nezávislý
• Oldřich Čapoun - nezávislý
• Zdeněk Šolc - nezávislý

• Jitka Bobková - nezávislá
• Hana Šolcová - nezávislá
• Petr Jindrák - nezávislý
• Iveta Valíčková - nezávislá

 

Kontaktní spojení
Adresa : Dětenice č.p. 141, 
507 24  Dětenice

Spojení : Tel / fax.: 493 596 007 

                 Tel / .:      493 596 360, 493 596 007
mobil 725 081 036
 

detenice@iol.cz
 

mimo úřední dny: kdykoliv po dohodě
•Starosta obce: Ing. Radomír Vališka
 

Případné platby můžete poukázat:
Obec dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtů. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.

 Bezhotovostní platby (poplatky, nájmy, pronájem hrobového místa)
•Číslo účtu: 1163237349/0800
•bankovní spojení: ČS a.s, pobočka Libáň
 

Bezhotovostní platby - hospodářská činnost (vodné, stočné, doprava, prodejna Brodek, krátkodobé nájmy)
•Číslo účtu: 1162282359/0800
•bankovní spojení: ČS a.s, pobočka Libáň
 

Platby v hotovosti:
Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech.

Poplatky:
Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce

•poplatky ze psů
•poplatky ze vstupného
•poplatek za užívání veřejného prostranství

•poplatek z ubytovací kapacity
•poplatek rekreační

 

IČO:00271471
DIČ:CZ00271471
V hospodářské činnosti - obec je plátcem DPH
 

Rozpočet v tomto a předchozím roce: Informace jsou uvedeny v sekci -úřední deska...
 

Žádosti o informace: podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:


•Písemně: Dětenice 141, 507 24 Dětenice
•Osobně: Dětenice 141, 507 24 Dětenice
•e-mailem: detenice@iol.cz
•elektronickým podáním: detenice@iol.cz

•Telefonicky: 493 596 007, 493 596 360, 725 081 036


Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů:
 

Lhůty:
•Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
•Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
•Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3,písm.b)-3dny
•Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
•Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
•Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
•Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
•Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4) - 15 dnů
•Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny:
•Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
•Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002
•Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat:
- je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

 

Kdo informaci poskytne
•kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy informaci neposkytne
•je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
•jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
•pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
•jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
•pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

Jak se o informaci žádá
•ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
•písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Co musí písemná žádost obsahovat
•musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
•neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

Jaký bude postup povinného orgánu
•je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
•pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů
•pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

Co když orgán žádosti nevyhoví
•pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
•jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel

•proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá
•odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

Kdo o odvolání rozhodne
•o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
•ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
•proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 

Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:
•Písemně: Dětenice 141, 507 24 Dětenice
•Osobně: Dětenice 141, 507 24 Dětenice
•e-mailem: detenice@iol.cz
•elektronickým podáním: detenice@iol.cz

•Telefonicky: 493 596 007, 493 596 360, 725 081 036

 

Opravné prostředky:
 

Co když orgán žádosti nevyhoví:
•pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
•jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
•proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá:
•odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

Kdo o odvolání rozhodne
•o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
•ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
•proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu
 

Formuláře
Informace není k dispozici
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Informace pro řešení životních situací můžete požádat na Úřadu obce.

Současně však doporučujeme:řešení životních situací na portálu veřejné správy zde...
Nejdůležitější předpisy
Přehled předpisů, podle nichž úřad obce ve věci poskytování informací
rozhoduje:


•zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací),
•zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (procesní předpis podle nehož postupuje povinný subjekt při rozhodování v případě odmítnutí žádosti o p oskytnutí informace a to i jen zčásti).
•zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně nekterých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuj používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinnotí stanovených tímto zákonem.
•zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
•zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
•zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jinných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.
•Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
•Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
•Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
•Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
•Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu
•Platné obecně závazné vyhlašky a usnesení zastupitelstva obce
Sazebník úhrad za poskytování informací
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

V současné době úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.
 

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace není k dispozici
 

Seznam organizací
Informace není k dispozici

Registr oznámení
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (novelizován zákonem 216/2008 Sb.), ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.
Zájemce o nahlédnutí do registru oznámení v elektronické podobě musí učinit následující kroky:
1. vyplnit písemnou žádost, která obsahuje:
a. jméno žadatele,
b. příjmení žadatele,
c. datum narození žadatele,
d. místo trvalého pobytu žadatele,
e. adresu pro doručování,
f. údaj, zda bude nahlížet osobně nebo v elektronické podobě
2. podat žádost
a. osobně u evidenčního orgánu,
b. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
c. elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu.
 

Poučení pro žadatele:
Dle § 23 se přestupku dopustí fyzická osoba, která
a. používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7,
b. poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
c. neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4.
Dle § 24 za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.